Ruch kierowany

Zapamiętaj poniższe sobie,
Ruch przez Ustawę zwany „kierowany”,
Istnieje, gdy przez światła lub osobę,
Jest otwierany i zamykany.

art. 2. pkt 24. Ustawy ” Prawo o ruchu drogowym ” 
ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę;

Mimo zapór w górze!

Znak A-9 mówi, że przed Tobą zapory,
Nie ufaj gdy są otwarte,
Szczególna Ostrożność rozejrzeć Ci się pozwoli,
Bo Twoje życie jest tego warte!

§ 6. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Aministracji
w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
§ 3.1 Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

art. 2. pkt 22. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Piesi

Piesi są częścią ruchu drogowego,
Nieistotne, że bez auta swego, 
Mają także obowiązki oraz prawa,
Znajomość przepisów to także ich sprawa.

Gdy kierując znak A-30 napotkacie,
Szczególną ostrożność zachowacie,
Napis lub symbol pod znakiem wskazuje,
Jakie niebezpieczeństwo obowiązuje!

„Uwaga piesi” to dla nas informacja,
Że na jezdni ich ruch wzmożony,
Możliwa jest przez nieuwagę sytuacja,
Że ktoś zostanie potrącony.

Piesi natomiast niech pamiętają,
By tuż przed jadącym autem nie wchodzić!
Przepisy im tego zabraniają, 
Nawet na zebrze nie można tak chodzić!

I niech nie stąpają też na jezdnię,
Spoza pojazdu czy na złej widocznośći drogi!
Kończyna przy kołach mięknie,
Nie ma się zapasowej nogi!

Zwracajmy na siebie uwagę,
Przemieszczajmy się bezpiecznie,
Kodeks drogowy ma solidarną powagę, 
I tak musi być wiecznie!

art. 2. pkt 23. przez pieszego rozumie się osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Art. 14. Zabrania się:

wchodzenia na jezdnię:

bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

przebiegania przez jezdnię;

chodzenia po torowisku;

wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

§ 11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawnie znaków i sygnałów drogowych:
Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Widoczność niedostateczna

Kodeks o wielu rzeczach prawi,
Jest dla nas niczym navi,
Różne kwestie on normuje,
Nawet noc i mgłę opisuje.


art. 2 pkt 25) ,,niedostateczna widoczność” – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

Definicja pojazdu silnikowego

„Pojazd silnikowy”
Pojazd silnikowy co nazwa wskazuje 
To ten, w którym silnik się znajduje 
Jednak dwa silniki wykreślamy z głowy 
Które ma motorower i pojazd szynowy 

art. 2 pkt 32 ,,pojazd silnikowy” – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego

Szczególna ostrożność!

Szczególna ostrożność!
Co to takiego,
Od zwykłej ostrożności się różniącego?

To stan umysłu ustawą nakazany,
By każdy bodziec był mocno odbierany,
Byś miał reakcje skuteczne,
Na sytuacje niebezpieczne.

By oczy więcej widziały!
By uszy dużo słyszały!
By nozdrza więcej wyczuwały!
By myśli przewidywały!

Więc taka do Ciebie uwaga,
Stosuj ten stan- gdy artykuł wymaga!

Definicja zawarta jest tu:
art. 2. pkt 22. 
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

WOW

Wymijanie, Omijanie, Wyprzedzanie,
Jak nie pomieszać tych pojęć?
Zapamiętaj poniższe i tak się stanie,
Że pomyłka na teście nie będzie boleć!

W jak Wicher zawsze w ruchu,
Wymijasz- gdy obaj do siebie zmierzacie ,
Wyprzedzasz- gdy we wspólną stronę podążacie!

O litera niczym cyfra zero,
Omijasz zawsze nieruchomego!


art. 2. punkty:
26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Obszar zabudowany

Obszar zabudowany,
Znakami jest oznaczany,
Tam od 23. do 5. rano.
60 km/h jechać nam dano,
W pozostałej dobie,
Dyszkę wolniej cza dać sobie!
Jednak uważaj na znaki ograniczeń prędkości,
Gdyż powyższa reguła zależna od ich wartości!
I pamiętaj o strefie zamieszkania,
Gdzie max 20 km/h jest do zaakceptowania!


art.2 pkt. 15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
art.20 ust.1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.⁰⁰-23⁰⁰wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 
ust. 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23⁰⁰-5⁰⁰ wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
ust.2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Droga

Drogą co jest niby wiemy,
Często przecież po niej mkniemy,
Ale są tacy niejedni,
Co zwężają sens do jezdni!

Więc pamiętajcie ludziska,
Że nią też pobocza czy torowiska,
Również chodnik, droga dla roweru,
Wszystko na wspólnym pasie terenu!


art. 2. pkt 1. droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

Początek

Art. 1. Ustawy traktuje, 
Że ona na drogach publicznych i strefach obowiązuje.

Artykuł kolejny nam powiada, 
Że w innych miejscach Ustawa działa.
Gdy konieczne jest uniknięcie niebezpieczeństwa, 
Oraz w przypadku drogowych znaków jestestwa.

Początek Ustawy.\