Widoczność niedostateczna

Kodeks o wielu rzeczach prawi,
Jest dla nas niczym navi,
Różne kwestie on normuje,
Nawet noc i mgłę opisuje.


art. 2 pkt 25) ,,niedostateczna widoczność” – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

Zakręt śmierci

Nie tylko w Szklarskiej jest zakręt śmierci,
Pamiętaj, że ostry jest taki każdy! 
Kierowcy często myślą jak dzieci,
Foremki do piasku te ich pojazdy!

Ulicą nie jest przecież piaskownica,
Nie sypmy się więc po głowie! 
Rozsądnie władana ma być kierownica,
A nic się nie stanie innym i Tobie!

Przed tym zakrętem mamy wymaganą
Szczególną Ostrożność Ustawą nadaną!
Bo to znak trójkątny ostrzegawczy,
Po nim za późno na program naprawczy!

Zwolnij, oceń i nie ryzykuj!
Bo nie będzie potem zmiłuj… .


§ 3. 1.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 4. 1. Znaki:

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

art. 2. pkt 22. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Rozróżnij znaki

Czy nie mylą się Wam znaki?
Co zakazują postoju oraz zatrzymania? 
Jeden do drugiego podobny taki! 
Mam patent do ich rozróżniania!

Pierwszy trochę celownik przypominający,
Bądź więc celem się niezatrzymującym!

Drugi pozwala na krótkie przystanie…
Ale ruszaj, nim minutka nastanie!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28.
Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Warto mieć

Nie wypiłeś wcale napoju alkoholowego,
Nie zasłoniłeś obrazu drogi widzianego,
Jednak co z tego…
Skoro teraz jedną dłonią dzierżysz telefon aktywnie,
W ten sposób pijesz i zasłaniasz oczy relatywnie,

Reakcje Twe będą spowolnione!
Dlatego to jest zabronione!

Wydaj w sklepie dyszek parę,
Wybierz zestaw lub bluetooth słuchawkę 
Jazda z rozmową przyjemna się stanie 
To nie trudne- naprawdę!

Przed wypadkiem Ciebie to uchroni,
Też portfel na mandat złotówki nie uroni. 
Sparuj z telefonem urządzenie 
Niech bezpieczne będzie Twe jeżdżenie!

art. 45 ust.2 Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

Definicja pojazdu silnikowego

„Pojazd silnikowy”
Pojazd silnikowy co nazwa wskazuje 
To ten, w którym silnik się znajduje 
Jednak dwa silniki wykreślamy z głowy 
Które ma motorower i pojazd szynowy 

art. 2 pkt 32 ,,pojazd silnikowy” – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego

Szczególna ostrożność!

Szczególna ostrożność!
Co to takiego,
Od zwykłej ostrożności się różniącego?

To stan umysłu ustawą nakazany,
By każdy bodziec był mocno odbierany,
Byś miał reakcje skuteczne,
Na sytuacje niebezpieczne.

By oczy więcej widziały!
By uszy dużo słyszały!
By nozdrza więcej wyczuwały!
By myśli przewidywały!

Więc taka do Ciebie uwaga,
Stosuj ten stan- gdy artykuł wymaga!

Definicja zawarta jest tu:
art. 2. pkt 22. 
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

Cofanie

Cofnąć czasu nie możemy,
Pojazd już tak – i to wiemy,

Nie róbmy tak na moście czy wiadukcie ,
Na autostradzie, w tunelu, czy ekspresówce,

Niech nasz pojazd do tyłu pomyka,
Gdy nie spowoduje to kolizji ryzyka!

Bądźmy więc w szczególnej ostrożności,
Wobec cofnięcia czasu niemożności!

Art. 23. ustęp 1.Kierujący pojazdem jest obowiązany: 
pkt. 3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

ustęp 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Linie krawędzi jezdni

Gdy krawędź jezdni wyznaczają linie namalowane,
To na niej zatrzymanie jest Ci zakazane!
Jeśli ciągłą widzisz tę linię,
To traktuj pobocze jak minę!
Jeśli przerywaną się zastanie,
To poza jezdnią już dozwolone stanie!


Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni 
i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

A-7

Stoi trójkątny znak drogowy,
Inny od reszty, wyjątkowy,
I wnet ustąpi pierwszeństwa Twa kareta,
Śpieszysz się? Kocha-poczeka!

Rozpoznasz go z różnych stron,
Bo taki kształt ma tylko on,
Wierzchołek na dole, podstawa w górze,
Zwolnij, skup się i nie bujaj w chmurze!

Paragraf 5. ustęp 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega
o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7
znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko
najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Ustęp 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

WOW

Wymijanie, Omijanie, Wyprzedzanie,
Jak nie pomieszać tych pojęć?
Zapamiętaj poniższe i tak się stanie,
Że pomyłka na teście nie będzie boleć!

W jak Wicher zawsze w ruchu,
Wymijasz- gdy obaj do siebie zmierzacie ,
Wyprzedzasz- gdy we wspólną stronę podążacie!

O litera niczym cyfra zero,
Omijasz zawsze nieruchomego!


art. 2. punkty:
26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;