Rozróżnij znaki

Czy nie mylą się Wam znaki?
Co zakazują postoju oraz zatrzymania? 
Jeden do drugiego podobny taki! 
Mam patent do ich rozróżniania!

Pierwszy trochę celownik przypominający,
Bądź więc celem się niezatrzymującym!

Drugi pozwala na krótkie przystanie…
Ale ruszaj, nim minutka nastanie!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28.
Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.